Mary Davis  Kennedy
McWhorter School of Pharmacy
mkenned8@samford.edu
205-726-4775